Dark Blue Belly
21 cm
Glazed ceramics on epoxy base
2016