Shiny Bottom II
19  cm
Stoneware, glaze, epoxy
2012