Shiny Bottom I
25x13 cm
Stoneware, glaze, epoxy
2012