Shiny Bottom IV
13 cm
Stoneware, glaze, epoxy
2012